Hakkında

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ve GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

LİSANS ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI


Çerkez ve Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarının amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Çerkez ve Gürcü Dili ve Edebiyatları alanında araştırmalar yapmalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilimi ve dilin kullanımı üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Ayrıca Düzce yöresinin kültür özelliklerinin incelenmesine araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Dersler geziler, görsel ve işitsel malzemelerle desteklenecektir. Programdan mezun olacak öğrenciler diğer üniversitelerin Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümlerinde veya ilgili olabilecek bir bölümde lisansüstü eğitim alarak akademik çalışma yapabilir, akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca devletin ilgili alanlarında istihdam edilebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda çeşitli eğitim kurumlarında görev yapabilirler. Medya, yayıncılık, reklamcılık, personel yönetimi, insan kaynakları ve sanat yöneticiliği de çalışabilecekleri alanlardır.

Her iki Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında lisans programında öğretime başlamışlardır ve Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü adı altında yürütülmektedir. Çerkez Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılmıştır. Gürcü Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında açılmıştır. Çerkez ve Gürcü Dili Anabilim Dallarımız örgün öğretim vermektedir. 

 Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı akademik kadromuz Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Mira Unarokova, Doç. Dr. Ruzana Doleva,Doç. Dr. Susana Shkhalakhova, Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın ve Arş. Gör. Semra Yılmaz'dan oluşmaktadır. Eğitim dili Adıgece ve Türkçedir. 

Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı akademik kadrosu ise Doç. Dr. Nanuli Katacharava, Doç. Dr. Shorena Lomaia ve Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu öğretim üyelerimizden oluşur. Eğitim dili Türkçe ve Gürcücedir. 


  Her iki Anabilim Dalından mezun olacak olanlar, filolog unvanı ile mezun olacaklardır. Mezun öğrenciler Dilbilimi alanında uzman olacaklar ve Eğitim Formasyon dersleri alan lisans son sınıf öğrencilerimiz bu dilin okutulduğu okullarda öğretmenlik yapabilecekler.  Düzce Üniversitesinde öğretilen İngilizcenin yanında Anabilim Dallarında iyi derecede kazandıkları Çerkez Dili ve Gürcü Dili’nin yanında Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye - Gürcistan - Rus Federasyonu aralarında hızla gelişen sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli fırsatlara sahip olabileceklerdir. Türkiye - Gürcistan ve Türkiye -Rusya arasında ekonomik ilişkiler her gün büyüyerek devam ediyor ve büyük fırsatlar sunuyor. Bu alanda ilk kalifiye elemanlar bu bölümde yetişecek ve iş imkânları gelişmeye açık olacaktır. Ayrıca ülkemizin ticari, ekonomik ve bilimsel alanlardaki firmalarında, üç ülke arasındaki ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilirler. Filolog olmak isteyen öğrenciler de Dilbilimi ve Toplum dilbilimi alanlarında bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile akademik kariyeri seçebilirler. Bu Anabilim Dallardan mezun olan öğrenciler başta T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarında, ilgili birimlerde iş imkânı bulabilecekleri gibi resmi ve özel müzelerde, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili faaliyet gösteren acenteler ve birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir.